KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA

ÇALIŞAN ADAYLARI – STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

Altın SEO olarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu bilinçle hareket ederek kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktayız. Bu çerçevede çalışan adayları ve stajyer adaylarına ilişkin aydınlatma metni aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca ilk başvuru sürecinde kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, uyruk), iletişim (ev adresi, e-posta adresi, ev telefonu, cep telefonu), özlük (çalıştığı yer ve unvan bilgisi, askerlik bilgisi, çalışmak istenen pozisyon bilgisi, çalışmak istenen il ve ilçe, toplam tecrübe süresi, geçmişte çalışılan firmadaki pozisyon, işe giriş tarihi, işten çıkış tarihi), mesleki deneyim (eğitim durumu, eğitim seviyesi, geçmişte çalışılan firma bilgisi), performans ve işe yatkınlık (performans ve işe yatkınlığa ilişkin alınan notlar), işlem güvenliği (IP adresi, log kayıtları) ve sağlık bilgisi (engellilik durum beyanı) kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Altın SEO (“Altın SEO”) olarak tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz;

 • Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi: özgeçmişler üzerinden ve gerekirse mülakata çağrılmak suretiyle başvurunun değerlendirilerek seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, aday olunan pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, kişilik envanteri/genel alan bilgisi, dil bilgisi test ve sınavlarının gerçekleştirilmesi ve bu sonuçların değerlendirilmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi: gönderilen ilk başvuruların kabul edilmesi, sınıflandırılması, ilgili departmanlarla paylaşılması süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: iletişim kanalları üzerinden başvuru süreçleriyle ilgili iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: ilgili mevzuata uygun olarak online işlemlerde bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması: insan kaynakları politikalarının planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verileriniz aşağıdaki tablo uyarınca aktarılmaktadır:

Aktarılan Kişi Aktarma Amacı
Yurt içi Tedarikçiler/İş Ortakları Aday başvuru ve seçme süreçlerinin yürütülmesi, işleme ve arşivleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi, işe uygunluk değerlendirmesi kapsamında kişilik envanteri, genel alan bilgisi, genel yetenek sınavı, dil bilgisi test ve sınavlarının gerçekleştirilmesi ve bu sonuçların değerlendirilmesi
Üçüncü Kişi(Referans kişileri) Beyan edilen bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle irtibata geçilmesi

 

Kişisel Verileriniz; elektronik ortamda yayınlanan/tarafınıza sunulan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları ve referanslardan alınan bilgilerden elde edilecek bilgiler kapsamında elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir:

 • Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: Bu sebep, yukarıda belirtilmiş olan kişisel veri işleme amaçlarından çalışan adayı / stajyer adayı başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi faaliyetleri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması, işleme ve arşivleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, referanslarla iletişime geçilmesi, tarafınıza ödeme yapılabilmesi amaçlarının yerine getirilmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işlemekteyiz: Bu sebep, yukarıda belirtilmiş olan kişisel veri işleme amaçlarından çalışan adayı / stajyer başvuru ve seçme süreçlerinin sonuçlanmasının ardından çalışan adayı/stajyer adayı ile yapılacak sözleşmenin hazırlık sürecinin yürütülmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.
 • Açık rızanız olması halinde işlemekteyiz: Sağlık bilgisi (engellilik durum beyanı) kişisel verileriniz, çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla açık rızanızı vermeniz halinde işlenecektir.

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi, web sitemizde bulunan “KVKK Kapsamında “Başvuru Formuna İlişkin Bilgilendirme” metni uyarınca; Altın SEO, Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No:1 D:55 Kat15, Maslak Sarıyer/İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla [email protected] e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmasından bağımsız olarak mobil imza/e-imza kullanarak [email protected] e-posta adresine yoluyla iletebilirsiniz.

Başvurunuz, Altın SEO tarafından incelenecek ve KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. Yapılan başvurular kapsamında, Altın SEO kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir.